อาจารย์ผู้สอน

ดร.ณัฐพงษ์  เตชะรัตนเสฏฐ์

อาจารย์สาขาวิชาการตลาด

วุฒิการศึกษา :

02. 2018