อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ณัฐพงษ์  เตชะรัตนเสฏฐ์

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

วุฒิการศึกษา :

12. 2017